crosssearch

Ochrana osobních údajů

 1. Online principy ochrany osobních údajů
 2. Které informace o vás shromažďujeme a za jakým účelem?
 3. Ochrana osobních údajů a obecná ustanovení
 4. Souhlas, odvolání a právo kontroly
 5. Newsletter
 6. Bezpečnost dat
 7. Používání souborů cookies
 8. Služba Google Analytics
 9. Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Online principy ochrany osobních údajů

U uživatelů internetu stále více roste nejistota a nedůvěra, zda a jaké osobní údaje týkající se jejich osoby jsou shromažďovány, ukládány, zpracovávány a případně předávány třetí osobě. Zákon o ochraně osobních údajů, a tím i vaše soukromí bereme velmi vážně. Z tohoto důvodu jsou přísně dodržovány zákonné předpisy o ochraně údajů a děláme vše proto, abychom vaši privátní sféru ochránili.

Vámi dodané údaje (prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře) slouží výhradně ke zpracování vašeho požadavku.

Ukládají a zpracovávají se pouze ty údaje, které jsou k tomu nezbytné. Vašim vstupem na webovou stránku se na našem serveru ukládají informace o vstupu (datum, čas, prohlížená stránka). Tyto informace slouží výhradně ke statistickým účelům. Vyhodnocení jsou prováděna pouze v anonymizované formě. Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím osobám. Nepoužíváme JAVA-Applets, ani ActiveX-Controls.

Upozorňujeme však na to, že naše stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných provozovatelů, na nichž se prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Nemáme vliv na to, zda jejich provozovatelé ustanovení o ochraně osobních údajů dodržují.

2. Které informace o vás shromažďujeme a za jakým účelem?

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, ulice, PSČ, místo/město, telefonní číslo, datum narození) jsou u nás ukládána pouze tehdy, pokud tyto údaje dobrovolně poskytnete resp., pokud jsou tyto údaje nezbytné. Je tomu tak hlavně při rezervaci vašeho zájezdu, ale i při vyplnění kontaktního formuláře, při účasti ve výherní hře, při odebírání newsletteru, nebo při účasti na anketách. Při rezervací a v případě platby kreditní kartou jsou zapotřebí ještě i údaje o typu kreditní karty: číslo kreditní karty, datum platnosti a ověřovací číslo na zadní straně. Zadáním těchto údajů souhlasíte s jejich uložením. Vaše údaje budou podle ustanovení ochrany osobních údajů důvěrně zpracovány a internetem přeneseny pomocí šifrovaného protokolu SSL.

Upozorňujeme na to, že vaše osobní údaje mohou být za účelem realizace rezervace resp. zájezdu případně předávány i do zahraničí příslušným provozovatelem služeb (letecké společnosti, hotely aj.).

Pokud v rámci uskutečnění rezervace nebo odběru newsletteru budete souhlasit s tím, že vaše údaje budou předány dále pro účely reklamy a jiných nabídek, vaše údaje uložíme a zpracujeme nebo tím pověříme subjekt, který se zavázal ochranu vašich údajů dodržovat. Vaše údaje neposkytujeme třetím subjektům mimo rámec našeho koncernu. Vašim vstupem na naši webovou stránku shromažďujeme údaje jako datum, čas a navštívené stránky.

Tyto údaje nebudou spojeny s vašimi osobními údaji, budou jen vyhodnoceny v anonymizované formě a slouží výlučně pro statistické účely, ale i pro účely zlepšování naší nabídky pro klienty.

3. Ochrana osobních údajů a obecná ustanovení

Shromažďování a zpracování všech osobních údajů je prováděno na základě slovenských ustanovení o ochraně osobních údajů. Shromažďovány a partnerům poskytovány budou pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro uskutečnění vašeho zájezdu. Naši partneři a spolupracovníci jsou v souvislosti s ochranou údajů smluvně vázáni mlčenlivostí. 

4. Souhlas, odvolání a právo kontroly

Zákazník je srozuměn s tím, že cestovní kancelář je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. 2 v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům cestovní kanceláře (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne cestovní kancelář na žádost zákazníka.

Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je cestovní kancelář oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@myway.cz. V tomto případě nebude cestovní kancelář zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

Zákazník může souhlasit, zejména zaškrtnutím políčka ve smlouvě o zájezdu, ale i jiným prohlášením, s tím, že cestovní kancelář bude pořizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby během zájezdu a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů cestovní kanceláře, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách.

Výše uvedená ustanovení čl. 1 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

a) Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů může kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným cestovní kanceláři, a to buď na adresu cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@myway.cz.

b) Požadovat od cestovní kanceláře přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.

c) Požadovat, aby cestovní kancelář omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) cestovní kancelář již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláře převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

d) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

e) Získat od cestovní kanceláře kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je cestovní kancelář povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv)  plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

f) Získat své osobní údaje, které cestovní kancelář zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá cestovní kancelář osobní údaje zákazníka jinému správci.

Proti dalšímu využívání vašich osobních údajů pro reklamní účely a/nebo poskytování těchto údajů třetím osobám za účelem reklamy se můžete kdykoli odvolat písemnou formou, zasláním poštovní zásilky na adresu Cestovní agentura MYWAY.CZ s r.o., Gorkého 9/38, 602 00 Brno nebo e‑mailem na info@myway.cz.

Po přijetí vašeho odvolání vám bude okamžitě pozastaveno zasílání jakékoli reklamy včetně našeho katalogu a/nebo poskytování vašich údajů třetím osobám za účelem reklamy.

Jste oprávněni na požádání a bezplatně získat od nás informaci o vašich uložených osobních datech. Kromě toho máte právo na upřesnění, smazání nebo zablokování vašich údajů. Na smazání údajů se za určitých okolností mohou vztahovat určité zákonné předpisy týkající se hlavně údajů poskytnutých pro účetní účely. Údaje budou vymazány, pokud jejich uložení není z výše uvedených důvodů již více zapotřebí. Kromě toho můžete kdykoli podat odvolání proti ukládání vašich osobních údajů – pokud tomu nebrání smluvní nebo zákonné důvody. V této souvislosti se obraťte na info@myway.cz.

5. Newsletter

Příležitostně bychom vás chtěli informovat o našich nabídkách a službách a nabídkách a službách našich partnerů, a k tomu využíváme vaše osobní údaje. Pokud si to nepřejete, můžete na výše uvedenou adresu podat proti tomu odvolání.

Letáčky, tzv. newsletter, vám zasíláme výhradně na základě vašeho aktivního souhlasu. Odebírání letáčků, můžete kdykoli zrušit, pokud napíšete na e-mailovou adresu uvedenou v Impressum nebo klepnete na odkaz zrušení odběru, který je uveden na konci každého newsletteru.

6. Bezpečnost dat

MYWAY.CZ přijala nezbytná technická a organizační opatření k tomu, aby ochránila vámi poskytnuté osobní údaje před ztrátou, poškozením, manipulací a neoprávněným přístupem třetích osob.

K zajištění bezpečnosti přenosu dat mezi vaším prohlížečem a naším internetovým systémem, používáme technologii kódování SSL (Secure Socket Layer).

7. Používání souborů cookie

Na naší webové stránce www.myway.cz používáme tzv. soubory „cookie“.

Soubory cookie jsou textové soubory, které prohlížeč ukládá na vašem pevném disku. Tyto soubory obsahují informace o tom, jaké weby jste navštívili a jaké reklamní prostředky jste si prohlédli. Soubory cookie však nikdy neumožňují zjištění osobních údajů jakými je např. jméno, adresa, e-mailová adresa atd. Provozovatelé webů používají soubory cookie, aby například prověřili, zda jste oprávněni prohlížet si určité informace na konkrétní webové stránce.

Váš prohlížeč nevyžaduje žádné speciální nastavení, aby tyto soubory cookie byly ve vašem počítači uloženy. Prohlížeč akceptuje soubory cookie ve standardních nastaveních a ukládá je například v seznamu „Temporary Internet Files“ (dočasné internetové soubory), protože nepředstavují žádné bezpečnostní riziko.

Pokud si nepřejete, aby MYWAY.CZ a její partneři používali soubory cookie, deaktivujte tuto funkci v prohlížeči. Bližší informace naleznete v nápovědě prohlížeče.

Po akceptování našich souborů cookie zůstávají tyto soubory ve vašem počítači 2 roky, pokud je samozřejmě nevymažete. Upozorňujeme však na to, že vypnutí souborů cookie může omezit prohlížení a používání konkrétní webové stránky a jejích služeb.

Webové majáky používáme výhradně ke statistickým účelům, ke shromažďování údajů o počtu anonymních uživatelů. V následných vyhodnoceních potom vidíme, které internetové stránky si naši návštěvníci prohlédli a jaké úkony provedli.

Vaši IP adresu nepoužíváme s úmyslem identifikovat vaši osobu, ale za účelem shromažďování údajů, mj. o provozu internetu. Tyto informace jsou vyhodnocovány službou Google Analytics www.google.com/analytics

8. Služba Google Analytics

Tato webová stránka využívá nástroje služby Google Analytics, webovou digitální analýzu společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. soubory „cookie“, textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači, a které umožňují analýzu používání webových stránek. Informace o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) vytvořené souborem cookie jsou prostřednictvím společnosti Google přenášeny a ukládány na server v USA. Google využívá tyto informace za účelem vyhodnocení vašeho používání dané webové lokality, vyhotovení reportů/hlášení pro provozovatele webových stránek o aktivitách jejich webové stránky a za účelem rozšíření služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. Google může tyto informace případně posílat i třetím osobám, pokud to je zákonně předepsáno nebo pokud jsou třetí osoby pověřené společností Google zpracováním těchto údajů. Společnost Google nevytvoří v žádném případě propojení vaší IP adresy s ostatními, jinými údaji z Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit příslušnými nastaveními softwaru prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete pravděpodobně moci v plném rozsahu využít všechny funkce této webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním shromážděných údajů společností Google způsobem, formou, jakož i za účelem popsaným výše.

Shromažďování a ukládání dat můžete kdykoli odmítnout, a to nainstalováním tzv. pluginu (zásuvný/přídavný modul) z této webové stránky: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Naše webová stránka využívá funkci anonymizace službou Google Analytics. IP adresy jsou takto ukládány a zpracovány pouze ve zkrácené formě, a tím není možné přiřazení k osobě.

9. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Cestovní agentura MYWAY.CZ s r.o. se zavazuje k dodržování výše uvedených bodů o ochraně údajů.

V případě dalších dotazů k tématu ochrana údajů nás kontaktujte na naší adrese nebo e-mailem na info@myway.cz.

Hledání zájezdů
Kam na dovolenou
Vyberte destinaci
Oblíbené země
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
Ostatní země
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
Termín zájezdu
Omezení výběru
Ubytování a strava
Proč s ultra-last-minute.cz
Jistota

Nabízíme pouze zájezdy od řádně pojištěných CK

Cena

Garance stejné ceny jako při nákupu u dané CK

Zkušenosti

Kvalifikovaní prodejci s osobní znalostí destinací

Stabilita

Působíme na trhu více než 10 let

Doporučit dovolenou? Napište nám - Kontakty
Máte dotazy? Zavolejte nám      777 080 000